Reglement Square Mountain Rally 2024

Deelnemers hebben de keuze om in te schrijven in de Tourklasse of de Sportklasse.

Tourklasse:

De route is uitgezet volgens het overzichtelijke bol-pijl systeem

Sportklasse:

De meer gevorderde competitief ingestelde rijders mogen zich daarnaast storten op enkele kaart lees trajecten.

Bij de inschrijftafel krijgt u 2 controlekaarten uitgereikt, één voor de route tot aan de pauze, en de andere voor het tweede gedeelte tot aan de finish. Hier zal het routeboek ook worden verstreken. Het rijden van de juiste route zal gecontroleerd worden aan de hand van oranje controlebordjes of–stempels. De letters of stempels hierop noteert u in de volgorde zoals u deze passeert (letters met pen!) op uw controlekaart. Per vak 1 letter of stempel. Controles kunnen ook fout zijn en “krassen” of “verbeteren” op de kaart is altijd fout! Controles, controleposten en opdrachten bevinden zich rechts van de weg. Controlebordjes of -stempels die duidelijk aan de achterkant genadert worden dienen genegeerd te worden.

Bol-pijl systeem:

Aan de hand van getekende situaties rijdt men een route van de bol naar de punt van de pijl in de aangegeven richting. Alle situatietekeningen zijn genummerd en worden in opgaande volgorde gereden. Tussen getekende situaties, volg de meest doorgaande weg, tot de volgende getekende situatie zich voordoet. Niet alle situaties hoeven ingetekend te zijn, zoals rotondes of kruisingen waar men rechtdoor moet rijden. De bol-pijl rijdt men de langste route van bol naar de pijl. De gegeven afstanden kunnen uiteraard per auto iets afwijken van de gemeten afstanden.

Bij elk waypoint krijg je een schets van de situatie. Bij het bolletje-pijl principe gelden daarbij volgende regels:

 • Je komt altijd van de onderkant. Dat wordt vaak aangeduid door een bolletje, maar niet altijd.
 • De pijl geeft de richting aan waar je naartoe moet.

De schets wordt verder aangevuld met feitelijke informatie zoals

 • Afstand vanaf het vorige waypoint (de vorige schets dus)
 • Totale afstand
 • Eventueel extra uitleg

Pijlen kortste route systeem:

Bij het systeem “pijlen kortste route” tekent u een route in waarbij de route tussen de pijlen zo kort mogelijk is.

 • Van start naar finish via de pijlen in oplopende volgorde.
 • Tussen de pijlen dient de kortste route bereden te worden.
 • U mag nooit tegen de richting van een pijl rijden.
 • U tekent een aaneengesloten route in.
 • Niet keren op de weg als onderdeel van uw route.
 • Deze ingetekende route gaat u zo precies mogelijk proberen te rijden.
 • U gebruikt enkel wegen die op de kaart staan.
 • Een pijl dient van de voet tot de punt van de pijl zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.
 • Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, maar alleen in voorwaartse richting.
 • Kruisen en raken van pijlen is toegestaan. 

Ingetekende lijn met barricades systeem:

Op de kaart is de route ingetekend door middel van een ‘ingetekende lijn’. De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting. De genummerde dwarsstreepjes op de lijn zijn barricades. Het weggedeelte onder een barricade mag niet worden bereden. Omdat zoveel mogelijk van de lijn bereden moet worden, moet het overgeslagen deel zo kort mogelijk zijn. Hiervoor gaat u de laatste samenkomst van wegen voor de barricade van de ingetekende lijn af. En u komt terug op de ingetekende lijn (in voorwaartse richting) op de eerste samenkomst van wegen na de barricade. De ‘omweg’ die u hiervoor maakt, dient zo kort mogelijk te zijn.

 • Van het startpunt tot het eindpunt dient de ingetekende lijn zo nauwkeurig mogelijk in voorwaartse richting bereden te worden.
 • Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg of weggedeelte te liggen.
 • Dwarsstreepjes zijn barricades.
 • De barricades dienen ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de barricade het overgeslagen deel van de ingetekende lijn zo kort mogelijk dient te zijn. U dient derhalve op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade de ingetekende lijn te verlaten en u dient de ingetekende lijn op de eerste samenkomst van kaartwegen na de barricade weer in voorwaartse richting te gaan berijden.
 • Alle wegen of weggedeeltes mogen slechts in één richting in de route opgenomen worden.
 • Samenkomsten van wegen mogen meermalen in de omweg worden opgenomen.
 • Het kruisen of raken van de ingetekende lijn is toegestaan, echter de ingetekende lijn mag nimmer tegengesteld bereden worden.
 • Met inachtneming van het bovenstaande dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.

Grensbenadering systeem:

Bij grensbenadering is een kaartdeel gegeven met daarop een grens, dit is een ingetekend lijn (zwart). Deze grens dient de gehele route benaderd te worden. Dit wil zeggen: het oppervlakte tussen de grens en de gereden route moet zo klein mogelijk zijn.

 • Van het begin tot het einde van het routegedeelte waar dit systeem voor geldt, moet over kaart-wegen een aaneengesloten route worden gereden, waarbij de op de kaart aangegeven grens-lijn(en) in de aangegeven richting benaderd moet(en) worden zonder deze te kruisen.
 • De grenslijn mag worden geraakt, zolang één van de twee bermlijnen vrij van de grenslijn ligt. De grens mag nimmer worden overschreden.
 • Wegen en samenkomsten van wegen mogen meermalen in beide richtingen worden bereden.
 • Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid:
  1. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is (het louter heen en weer rijden over                dezelfde weg geldt niet als oppervlakteverkleinend)
  2. de route zo kort mogelijk is.