Reglement Square Mountain Rally

 

Het reglement betreft: Square Mountain Rally 2024

 

Organisatie:
Stichting Square Mountain Rally
KVK:    75572249

 

Artikel 1

 

1.1 Waar in dit reglement wordt gesproken over inschrijver, deelnemer, bestuurder of navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster etc.

1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken over oldtimer, voertuig etc. dan wordt bedoeld het voertuig waarmee wordt deelgenomen.

1.3 Waar in dit reglement wordt gesproken over het evenement dan wordt bedoeld Square Mountain Rally (welke editie dan ook)

1.4 Wanneer wordt gesproken over de organisatie dan worden bedoeld alle mensen die zich bezighouden met het organiseren van het evenement, de vrijwilligers, tijdelijke krachten, free-lancers en overige werknemers die werkzaamheden verrichten voor Square Mountain Rally en/of voor aan Square Mountain Rally gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 2 – Inschrijvingen

 

2.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per deelnemer.

2.2 Betaling van het inschrijfgeld geschiedt via rekeningnummer: NL19 RABO 0348 0355 19 t.n.v. Stichting Square Mountain Rally.

2.3 De inschrijving wordt pas definitief nadat het totaal voor het team verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.

2.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving te sluiten, wanneer het door haar beoogde aantal deelnemers is bereikt.

2.5 Teruggave van het inschrijfgeld zal voor 50% plaatsvinden indien Square Mountain Rally door de organisatie als gevolg van overmacht, of een andere aannemelijke reden, voor de start wordt afgelast.

2.6 Mocht de Square Mountain Rally worden gestaakt tijdens het evenement als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ook niet op een gedeelte daarvan.

2.7 Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de organisatie worden genomen, deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie.

2.8 Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet als er een wachtlijst bestaat doordat het evenement is uitverkocht.

2.9 Door inschrijving gaat de deelnemer automatisch akkoord met dit reglement.

2.10 Alle deelnemers zijn verplicht om dit document digitaal ondertekend te hebben. Dit moet worden gedaan op de door de organisatie aangeboden methode waarvoor de deelnemer bij inschrijven akkoord kan geven op het regelement.

 

 

Artikel 3 – De Auto

 

3.1 Aan de Square Mountain Rally mag alleen worden deelgenomen met door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto.

3.2 De auto moet aan alle geldende wettelijke eisen voldoen.

3.3 De deelnemende auto dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland. Deze verzekering moet ten minste dekking verlenen in de landen die in de route zijn opgenomen.

3.4 De auto moet zijn voorzien van een Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorvoertuigen.

3.5 Het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Hiervoor kan de organisatie nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld.

3.6 Het is niet toegestaan te rijden met een aanhanger achter de auto tijdens het evenement.

 

 

Artikel 4 – Reglementering

 

4.1 Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit reglement en nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.

4.2 Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van deelname aan het evenement ten gevolge hebben en in dat geval wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

4.3 Het is de deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.

4.4 Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen alvorens/tijdens deelnemen aan het verkeer.

4.5 Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen.

4.6 De deelnemers dienen te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) en deze bij zich dragen gedurende het evenement.

4.7 Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd.

4.8 Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die niet staan ingeschreven.

4.9 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andermans auto en overige bezittingen.

4.10 Wanneer een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering en/of service weigert te helpen tijdens het evenement dan kan de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

4.11 De deelnemers dienen te beschikken over een geldige groene kaart en deze bij zich te dragen gedurende het evenement.

4.12 De organisatie van het evenement kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van voertuigen en/of overige bezittingen die plaatsvinden tijdens het evenement.

4.13 De organisatie van het evenement kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van voertuigen en/of overige bezittingen die plaatsvinden tijdens het transport van de voertuigen van Finishplaats naar Nederland.

4.14 Het is deelnemers ten strengste verboden de routebeschrijvingen te verstrekken aan personen die niet zijn ingeschreven voor het evenement en/of deze te laten volgen met voertuigen die niet zijn ingeschreven bij het rijden van de geadviseerde route.

4.15 Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is de route en/of een of meerdere finishlocaties te wijzigen in aanloop naar, of tijdens het evenement, dan zijn kosten die daaruit voortvloeien voor de deelnemer nooit verhaalbaar op de organisatie.

 

Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 

5.1 Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie van de Square Mountain Rally.

5.2 De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval dat voor, tijdens of na het evenement wordt veroorzaakt door of aan de deelnemers, hun voertuigen.

5.3 De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de wettelijke voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen.

5.4 De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding van wettelijke voorschriften en zullen de organisatie onmiddellijk inlichten indien ze bij een zodanig voorval zijn betrokken.

5.5 De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie of nalatigheid door hen begaan.

5.6 De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor Square Mountain Rally waarop een beroep mogelijk is door deelnemers.

5.7 De deelnemer is zich bewust van de inhoud van dit reglement en neemt te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan tijdens het evenement.

5.8 In de periode tot de start van het evenement alsook na afloop van het evenement zal de deelnemer te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan alsook handelingen die worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade waaronder (maar niet beperkt tot) materiële schade, naamschade, financiële schade, negatieve publiciteit etc.

 

Artikel 6 – Uitvallen

 

6.1 De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit.

6.2 Kosten gerelateerd aan uitvallen zijn nooit verhaalbaar op de organisatie.

6.3 Repatriëring of vervoer van auto en/of deelnemer na uitvallen of na afloop van het evenement is volledig voor eigen rekening en risico van deelnemer.

6.4 De organisatie voorziet in een ophaalservice bij pechgevallen gedurende het evenement. Als een deelnemer uitvalt door pech moet deze aan de organisatie kenbaar maken waar hij/zij zich exact bevindt en zal de bezemwagen de deelnemer naar de finishlocatie brengen. Deelnemers met pech worden alleen opgehaald wanneer ze tijdig een exacte locatie doorgeven. Schade aan auto’s veroorzaakt tijdens vervoer en/of laden/lossen in de bezemwagen is nooit verhaalbaar op de organisatie.